Skip to main content

Celostno geokemično sledenje

anorganskih onesnaževal v porečju reke Mure
Namen in obseg projekta
S projektom MURmap pridobivamo nova znanstvena spoznanja o okoljski geokemiji konvencionalnih in sodobnih anorganskih onesnaževalih na primeru Evropskega porečja reke Mure. Izveden bo celosten pristop k čezmejnemu geokemičnemu sledenju vsebnosti elementov in izotopov v fluvialnem sistemu in njegovih pritokih.

Cilji projekta MURmap je določiti:

 • naravno geokemično ozadje porečja,
 • zgodovinske in sodobne antropogene vire kemijskih elementov,
 • interakcijo kemijskih elementov med trdno in tekočo fazo v različnih fizikalno-kemijskih pogojih v vodi,
 • posamezne delce, kot nosilce specifičnih onesnaževal,
 • razlike v elementni sestavi vode in suspendiranih sedimentov v visokem, srednjem in nizkem vodnem režimu,
 • potencialno onesnaženje in izhodišče ravni nastajajočih sodobnih visokotehnoloških onesnaževal,
 • elementno in izotopsko sestavo drenažnih sistemov vključno z drenažnimi vodami in sedimenti (na podlagi analiz XRF in MC ICP-MS).
 • Protokole za vzorčenje, analizo in obdelavo podatkov za tako zapleten niz podatkov.
 • Pridobljene informacije bodo združene v lahko razumljiv nabor ekoloških indikatorjev in zemljevidov. V treh akcijah (maj 2022, avgust 2022 in februar 2023) bodo pobrani in obdelani vzorci vode, suspendiranih delcev ter vzorci naplavin in sedimentov rečnega korita za celostno karakterizacijo porečja Mure.

Povzetek projekta

MURmap- Celostno geokemično sledenje anorganskih onesnaževal v porečju reke Mure

širši raziskovalni problem: Na primeru evropskega povodja – reke Mure – bodo pridobljena nova znanstvena spoznanja o okolijski geokemiji konvencionalnih in sodobnih anorganskih onesnaževal. Podatki, pridobljeni s tem projektom, bodo služili tudi kot osnova strokovnega znanja za morebitno izboljšanje regulativnega okvira za rečne vode in sedimente, s poudarkom na nastajajočih onesnaževalih in tehnološko kritičnih elementih.

Cilji in metodološki pristop: Izveden bo celosten pristop k čezmejnemu elementnemu in izotopskemu sledenju rečnega sistema in njegovih pritokov. Projekt bo določil (1) naravno geokemično ozadje porečja reke, (2) zgodovinske in nedavne antropogene vire elementov, (3) interakcijo med trdno in tekočo fazo v različnih fizikalnih in kemijskih pogojih vode, (4) posamezne delce – nosilce specifičnih onesnaževal, (5) razlike v elementni in izotopski sestavi vode in suspendiranih sedimentov v visokem, srednjem in nizkem vodnem režimu (6) potencialno kontaminacijo in izhodiščne ravni nastajajočih sodobnih visokotehnoloških onesnaževal, (7) elementno in izotopsko sestavo (na podlagi XRF in MC ICP-MS) drenažnih sistemov, vključno z drenažnimi vodami in drenažnimi sedimenti, in bo (8) vzpostavil protokole za vzorčenje, analitiko in obdelavo podatkov za tako zapleten nabor podatkov. Pridobljene podatke in informacije bomo (9) združili v lahko razumljiv nabor ekoloških indikatorjev in kart.

Raven izvirnosti: Projekt bo razjasnil procese med geosferskimi in antroposferskim interakcijami v ranljivem sistemu reke Mure. Na podlagi elementne in izotopske sestave bodo pojasnjeni naravni in antropogeni procesi v kompleksnem rečnem sistemu.

Primarni raziskovalci vključeni v projekt: Projekt združuje geologijo/geokemijo, analizno kemijo, okolijske vede in ravnanje z odpadki. Raziskovalci projekta prihajajo iz Geološkega zavoda Slovenije (dr. Gorazd Žibret, dr. Polona Kralj, dr. Robert Šajn, dr. Miloš Miler, dr. Meta Dobnikar, dr. Klemen Teran, Emil Pučko), iz Kemijskega inštituta (NIC) (Kristina Mervič, dr. Martin Šala, dr. Samo Hočevar) kot tudi iz Montanistične univerze Leoben (MUL) v Avstriji (izr. prof. dr. J. Irrgeher, prof. dr. T. Prohaska, izr. prof. dr. D. Vollprecht).

Projekt je financiran znotraj programa CEUS (ARRS-FWF)

Trajanje projekta: February 2022 – January 2025

 • Samostojni projekt avstrijskega znanstvenega sklada FWF:
  I 5491
 • Projekt je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije :
  project number J1-3023